Polityka prywatności

 

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Administrator danych osobowych
 
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, tj. Railsformers s.r.o., nr ID: 24704440, z siedzibą przy ul. Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava - Poruba, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, wpis 36254.
 
● elektronicznie na info@railsformers.com
● telefonicznie pod +420 774 699 670
 
2. Zakres gromadzonych danych osobowych
 
Jeśli zdecydują się Państwo na skontaktowanie się z nami, będziemy przede wszystkim przetwarzać Państwa e-mail i/lub numer telefonu, w zależności od tego, które z danych kontaktowych podadzą Państwo w formularzu kontaktowym. Ponadto będziemy przetwarzać wszelkie dane, które podasz w treści swojej wiadomości.
 
Ponadto będziemy przetwarzać Twoje dane elektroniczne, w szczególności Twój adres IP, typ przeglądarki, nazwę domeny i pliki cookies.
 
Podanie danych osobowych jest w każdym przypadku całkowicie dobrowolne.
 
3. Cel, podstawa prawna i czas trwania przetwarzania danych
 
Będziemy przetwarzać wszelkie dane osobowe wprowadzone do formularza kontaktowego w celu przetworzenia Twojej wiadomości i przygotowania odpowiedzi na nią lub w celu bezpośredniego kontaktu z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. g) GDPR, tj. nasz interes w komunikowaniu się z Państwem w sprawie, w której się z nami skontaktowaliście. Będziemy przetwarzać dane osobowe w tym celu tak długo, jak długo będziemy się z Państwem komunikować, ale maksymalnie przez 24 miesiące od ostatniej komunikacji z Państwem. 
Nie narusza to oczywiście naszego prawa do przetwarzania tych danych w innych celach i na podstawie innych tytułów prawnych (np. w celu wykonania umowy, jeśli zdecydują się Państwo na współpracę z nami). Jednak o takich celach i podstawach prawnych poinformujemy Państwa w polityce przetwarzania danych naszych partnerów biznesowych, dostępnej poniżej.
Jeżeli udzielą nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, będziemy przetwarzać Państwa dane kontaktowe również w celu złożenia oferty, umówienia spotkania lub w celu realizacji innych zwykłych czynności służbowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR, która jest udzielana dobrowolnie. Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę. Jeśli wycofasz swoją zgodę, nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Twoja zgoda będzie również ograniczona w czasie, na okres 2 lat od momentu jej udzielenia.
 
4. Kategorie odbiorców danych osobowych
 
Możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym, z którymi zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych i które zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych. Są to w szczególności dostawcy interfejsów internetowych, systemów informacyjnych, oprogramowania marketingowego, usług lub aplikacji.
 
5. Twoje prawa
 
Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) do żądania dostępu do swoich danych osobowych (zgodnie z warunkami art. 15 GDPR); prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych (zgodnie z warunkami art. 16 lub art. 17 GDPR); prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z warunkami art. 18 GDPR); prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z warunkami art. 21 GDPR), w szczególności przeciwko przetwarzaniu danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu; prawo do przenoszenia danych (zgodnie z warunkami art. 20 GDPR); prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli uznają Państwo, że naruszone zostało Państwa prawo do ochrony danych osobowych, mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

WNIOSEK O USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH / USUNIĘCIE KONTA

Jeśli chcesz zrezygnować z konta założonego w naszym serwisie, napisz do nas na adres info@railsformers.com. Natychmiast usuniemy Twoje konto i skasujemy wszystkie Twoje dane osobowe.

 

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PARTNERÓW SPÓŁKI RAILSFORMERS S.R.O.

 
1. Administrator danych osobowych
 
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, tj. Railsformers s.r.o., nr ID: 24704440, z siedzibą przy ul. Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava - Poruba, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, wpis 36254.
 
• elektronicznie na info@railsformers.com
• telefonicznie pod +420 774 699 670
 
2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
 
2.1 Negocjacje umów
Przetwarzamy dane osobowe partnerów w celu zawarcia umowy. Takie przetwarzanie danych ma miejsce na początkowym etapie komunikacji między nami a partnerami, tj. w szczególności podczas negocjacji w celu zawarcia odpowiedniej umowy. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR - wdrożenie środków podjętych przed zawarciem umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą. 
 
2.2 Realizacja zawartej umowy
Po zawarciu umowy przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania umowy, np. aby wiedzieć, komu mamy świadczyć nasze usługi. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR - wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 
2.3 Wypełnianie zobowiązań prawnych 
Dane osobowe partnerów przetwarzamy również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Są to w szczególności obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o VAT. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR - zgodność z obowiązkiem prawnym, któremu podlegamy jako administrator danych. 
 
2.4 Nasze uzasadnione interesy
Oprócz powyższego możemy przetwarzać dane osobowe partnerów w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych roszczeń prawnych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR - nasz uzasadniony interes.
 
3. Kategorie odbiorców danych osobowych
 
3.1 Władze publiczne
Przekazujemy dane osobowe partnerów odpowiednim organom publicznym (np. urzędom skarbowym itp.), jeżeli w ramach swoich kompetencji zwrócą się one do nas o to. Organy te będą dalej przetwarzać dane osobowe partnerów jako niezależni administratorzy.
 
3.2 Procesory
Ponadto, możemy przekazywać dane osobowe partnerów odbiorcom, z którymi zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych osobowych i którzy będą przetwarzać dane osobowe jako nasi przetwarzający (np. podmioty świadczące usługi księgowe, doradztwa podatkowego, usługi druku i mailingu, usługi prawne, usługi IT, usługi w chmurze, audytorzy itp.) Zdajemy sobie sprawę z wagi bezpieczeństwa danych osobowych i dlatego będziemy przekazywać dane osobowe naszych partnerów wyłącznie tym podmiotom przetwarzającym, które zagwarantują nam, że dane te nie zostaną przekazane innym podmiotom przetwarzającym, które nie są w stanie zapewnić wystarczającego bezpieczeństwa danych osobowych.
 
4. Okres przetwarzania danych osobowych
 
Dane osobowe przetwarzamy zawsze tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania. Wygaśnięcie jednej z podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych nie ma jednak wpływu na przetwarzanie danych osobowych na podstawie innej podstawy prawnej.
 
4.1 Negocjacje umów
W tym celu będziemy przetwarzać dane osobowe partnerów w okresie negocjowania warunków umowy aż do zawarcia odpowiedniej umowy. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy (porozumienia), będziemy przetwarzać dane osobowe maksymalnie przez 24 miesiące od ostatniej komunikacji między nami a partnerem.
 
4.2 Realizacja zawartej umowy
W tym celu będziemy przetwarzać dane osobowe partnerów przez okres trwania zobowiązań wynikających z zawartej umowy, a następnie do momentu zakończenia ostatniego z zobowiązań uzgodnionych w zawartej umowie.
 
4.3 Wypełnianie zobowiązań prawnych 
W tym celu będziemy przetwarzać dane osobowe partnerów przez okres obowiązywania odpowiedniego zobowiązania prawnego. Na przykład, prawo wymaga, abyśmy przechowywali dokumenty podatkowe przez 10 lat.
 
4.4 Roszczenia prawne
W tym celu będziemy przetwarzać dane osobowe tak długo, jak długo istnieje odpowiednie roszczenie prawne (np. do momentu zapłaty faktury), ale maksymalnie przez 1 rok po upływie okresu przedawnienia zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszczęcia i kontynuacji postępowania sądowego, administracyjnego lub jakiegokolwiek innego, w którym rozpatrywane są prawa lub obowiązki wynikające z danego roszczenia prawnego, okres przetwarzania danych osobowych w tym celu nie upłynie przed ostatecznym zakończeniem takiego postępowania.
 
4.5 Usuwanie danych osobowych
Niezwłocznie po upływie okresu przetwarzania danych osobowych anonimizujemy lub usuwamy odpowiednie dane osobowe, dla których ustał cel przetwarzania. 
 
5. Prawa osób, których dane dotyczą
 
Każdemu partnerowi przysługują m.in. następujące prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR): 
 
● prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych (zgodnie z warunkami art. 15 GDPR);
● prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych (zgodnie z warunkami art. 16 lub art. 17 GDPR);
● prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z warunkami art. 18 GDPR);
● prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 GDPR), w szczególności wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu;
● prawo do przenoszenia danych (zgodnie z warunkami art. 20 GDPR).
 
Jeżeli partner uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
© 2024, Railsformers s.r.o.